Guide - Læggevejledning Renaissance

Huskeliste

1. Plankerne leveres pakket i plastik. Dette er for at beskytte dem under transporten.

2. Inden gulvet leveres skal bygningen være lukket, tør og varm, og indeklimaet skal være fugtfrit og i kontrol (18-25 °C og 35-65 % RF (relativ fugtighed)).

3. Ved levering skal plankerne straks bæres indenfor og akklimatiseres. De må under ingen omstændigheder opbevares udenfor!

4. Plankerne skal opbevares i bygningen 1-2 døgn i lukket emballage inden monteringen påbegyndes.

5. Det er meget vigtigt, at temperatur og luftfugtighed i huset følges nøje. BEMÆRK: Hvis luftfugtighed i huset/rummet er over 50 % RF, vil plankerne optage fugt og dermed blive bredere. Det kan senere medføre større svindrevner end normalt.

6. OBS! Gulvbrædder må aldrig limes på langsiden men skal altid limes over enderne ved fuldlimning.

7. Såfremt gulvet monteres på beton er det altafgørende, at denne er tør. Det kan anbefales at få en professionel til at måle byggefugten ved den mindste tvivl. Fugt afgivet af betonen kan ødelægge trægulvet!.

8. BEMÆRK: Skader forårsaget af byggefugt dækkes ikke af FlotteGulve.dk A/S’s leverandørs garanti.

9. OBS! Reklamationer vedrørende plankernes udseende og kvalitet EFTER montering accepteres ikke!

 

Vi gør opmærksom på, at huskelisten er generelle hovedpunkter, der skal være særlig fokus på ved montering af gulve.

For yderligere og detaljerede informationer henvises til håndbøgerne ”Træ 63 – Valg og vedligeholdelse” og ”Træ 64 – Trægulve, lægning”.

Kontakt altid FlotteGulve.dk i tvivlsspørgsmål. Råd og vejledning er en mærkesag for os!

Introduktion

Et Plankegulv er et stykke unikt organisk materiale, der kræver omhyggelig behandling og pleje. Vi tilråder derfor, at denne monteringsvejledning læses grundigt for at sikre det bedst mulige resultat, der kan holde mange år frem.

Vi henviser endvidere til Træbranchens Oplysningsråds håndbøger ”Træ 63 – Valg og vedligeholdelse” og ”Træ 64 – Trægulve - lægning” samt www.gulvbranchen.dk

Er der behov for yderligere råd og vejledning, er du/I meget velkommen til at kontakte os.

Inden lægning af gulvet

Klimaet skifter med årstiderne. Vinter og forår er kold og tør, mens sommer og efterår er varm og fugtig. Disse forskelle i temperatur og RF er grunden til, at træ ”arbejder” henover året.

 

Eksempler på indeklimaet i et almindeligt parcelhus:

Sommer: Temperatur: 24 grader, RF: 65 % = ligevægtsfugtighed på 11,5 %.

Vinter: Temperatur: 20 grader, RF: 30 % = ligevægtsfugtighed på 6,2 %.

 

Vær opmærksom på, at træet er et stykke tid om at indstille sig på en ændret ligevægtsfugtighed (ekstreme udsving i temperatur og RF, som eksempelvis opstår, når der luftes ud på en frostklar vinterdag, kommer sjældent til udtryk i gulvet).

VIGTIGT! Gulvet skal have plads til at udvide og trække sig sammen (optage/afgive fugt).

Generelt omkring lægning

Inden nedlægning påbegyndes, kontrolleres, at undergulv eller strøer overholder kravene til planhed - maksimalt +/- 2 mm jævnt fordelt på en 2 meters retholt. Underlaget skal være tørt, rent, fast og stabilt (ikke fjedrende).

 

Fugtspærre SKAL monteres, når der er risiko for opfugtning nedefra. Brug minimum 0,20 mm PE-folie eller anden godkendt fugtspærre.

 

 

OBS! Montér aldrig fugtspærre direkte ovenpå organiske materialer (træ o. lign.) på grund af risiko for råd og svamp.

Gulvplankerne slås helt sammen (anvend slagklods) medmindre de fremtidige fugtforhold vil medføre, at gulvet optager fugt.

Inden montering skal bygningen være lukket og være opvarmet til den ønskede temperatur (19-22 grader). RF skal ligge mellem 35-65 % alt efter årstid.

 

Øvrige håndværk som støbning af beton og malerarbejde skal altid være afsluttet i god tid INDEN montering af gulvet - ellers kan kravene til temperatur og RF ikke opfyldes.

 

Såfremt RF er for høj vil træet opfugtes. Dette kan blandt andet medføre, at plankerne i værste fald ikke kan slås sammen i fer og not.

Monteres gulvet over kældre eller krybekældre er det vigtigt, at disse er tørre og effektivt ventileret.

 

Husk dampspærren/fugtspærren skal monteres på den varme side.

 

Undergulvet SKAL være fugtisoleret. Se endvidere Statens Byggeforskningsinstituts SBI-anvisning 178 – “Bygningens fugtisolering”.

Gulvplankerne lægges altid med en afstand til vægge, rør mv. på min. 10-15 mm (Afstandsklodser skal fjernes igen).

OBS! Flyverstød må højest forekomme i samme fag for hvert tredje bræt.

Montering på eksisterende underlag eller spån/krydsfinerplader

Ved montering af nyt 20mm Renaissance plankegulv på eksisterende underlag eller spån/krydsfinerplader, er det meget vigtigt, at dette er helt plant og stabilt. Gulvet må maksimalt krumme +/- 2 mm jævnt fordelt over 200 cm målt med retholt.

Er det et pladegulv skal tykkelsen minimum være 15 mm krydsfiner og/eller 22 mm gulvspånplade.

Første række planker lægges med not-siden mod væggen, og de øvrige planker rettes herefter ind med snor. Der skal som minimum være 10 mm afstand til vægge og andre faste installationer.

Skruet fordækt

Plankerne monteres med skruer fordækt i fer i en vinkel på 45-60 °C.

Plankerne skrues med 1 skrue i feren pr. strø. Der skal forbores, hvis skruen ikke har borespids.

Skruerne kan have borespids og selvundersænkende hoved for at modstå revnedannelse i plankerne.

Gulvplanker må aldrig limes på langsiden men skal altid limes i endestød!

Limning af faldende længder

Gulvene limes i endestød. Producenten anbefaler en not-lim uden vand.

Gulvplanker må aldrig limes på langsiden, men skal altid limes i endestød ved befæstigelse med skruer.

Montering på bjælkelag/strøer

Ved montering af nyt 20mm Renaissance Plankegulv på bjælkelag/strøer, er det meget vigtigt, at disse er helt plane og stabile. Gulvet må maximalt krumme +/- 2 mm over 200 cm jævnt fordelt målt med retholt.

Strøerne/bjælkerne skal have samme fugtindhold som plankerne.

Tag hensyn til farve, knaster og åretegninger, så gulvet bliver så pænt og harmonisk som muligt.

Montering på betondæk

Ved Montering af 20 mm Reniassance Plankegulv på betondæk er det meget vigtigt, at betonen er HELT tør, således fugtprocenten (RF) i betonen stemmer overens med gulvets ligevægtsfugtighed.

Betonfugten må aldrig overstige 85 % RF og frarådes at være højere end 75 %.

 

Følgende typer fugtspærre skal benyttes ved de forskellige betonfugtigheder (RF):

Under 65 % (Tør beton): Fugtspærre ikke nødvendig - såfremt det er sikret, at der IKKE er risiko for opstigende fugt eller anden fugtpåvirkning senere hen.

65-75 % (Moderat byggefugt): Fugtspærre af fugtbremsende gulvlim (MS) skal benyttes.

Under 85 % (Moderat til forhøjet byggefugt): Kraftig fugtspærre af eksempelvis asfaltpap pålimet betondækket skal benyttes.

 

Producenten anbefaler, at byggefugt i beton bestemmes ved måling i midten af betonlaget, og at denne måling foretages af professionelt firma.

BEMÆRK: Nystøbt beton kan, alt efter tykkelse, være op til 10 måneder om at tørre til acceptabelt niveau.

 

Betondækket skal være helt plant og stabilt ved lægning. Der må maximalt være ujævnheder på +/- 2 mm over 200 cm jævnt fordelt målt med retholt.

Såfremt gulvet fuldlimes skal betonen være helt fri for maling, olie, lak og lignende, således gulvet opnår maksimal vedhæftningsevne. Producenten anbefaler, at der anvendes en modificeret og silikonebaseret MS-lim, der ikke indeholder vand.

 

Der henvises endvidere til lim-leverandørens anvisninger samt håndbogen Træ 64: ”Trægulve - lægning” samt Træ 63: ”Trægulve – Valg og vedligeholdelse”.

Gulvvarme

Renaisssance Plankegulve kan monteres på gulvvarme. Anlægget/slangerne skal være monteret således, at temperaturfordelingen under gulvet er jævn. Gulvets overfladetemperatur må ikke overstige 27 grader, da højere temperatur kan være ødelæggende for gulvet.

Anlægget bør have en termostatsikring, som sikrer, at fremløbstemperaturen ikke overstiger 35 grader.

For yderligere information henvises der til bogen TRÆ 64 ”Trægulve - lægning”, Træ 63: ”Trægulve – Valg og vedligeholdelse” samt www.gulvbranchen.dk