Nykredit

Reg.nr. 8117 konto. 34 21 62 1

IBAN: DK0381170003421621

BIC / SWIFT: NYKBDKKK